Nuostatai

Sausio 11, Sekmadienis

Skelbiu Nuostatų projektą. Kritikuokite, siūlykite.
*
Bronislovo Burgio labdaros ir paramos fondo
NUOSTATAI

1. Bronislovo Burgio labdaros ir paramos fondas (toliau – Fondas) įregistruotas juridinių asmenų registre 2014 12 03, Juridinio asmens kodas 303480027, sąskaita LT977300010141383764. Fondas įsteigtas neribotam laikui. Fondo vadovas – Bronislovas Burgis. Fondas veikia pagal patvirtintus Fondo įstatus ir šiuos nuostatus. Fondo dalininkas yra vienas asmuo – Fondo vadovas.
*
2. Fondo tikslas yra skatinti gabius ir gerai besimokančius Lietuvos moksleivius, gyvenančius be tėvų, daugiavaikėse ir/arba nepasiturinčiose šeimose.
*
3. Kandidatus paramai gauti gali siūlyti visi Lietuvos pradinių, pagrindinių ir vidurinių, mokyklų, gimnazijų ir licėjų mokytojai. Kiekvienais metais vienas mokytojas gali pasiūlyti tik vieną moksleivį. Pasiūlyme, kuris el.paštu siunčiamas Fondo vadovui, turi būti nurodyti tokie duomenys apie moksleivį ir jo šeimą, kurie būtų pagrindas svarstyti galimybę suteikti paramą tam moksleiviui.
*
4. Kasmet iki vasario 16 dienos Fondo vadovas sudaro ir svetainėje www.burgis.lt paskelbia trijų žmonių komisiją, kuriai pavedama iš iki tos dienos pateiktų kandidatų paramai gauti sudaryti gaunančiųjų sąrašą ir paskirstyti suteikiamos paramos pinigus. Komisija sudaroma iš KTU gimnaziją iki 2014 metų baigusiųjų žmonių. Komisijos nariu žmogus gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvejus metus iš eilės. Kasmet į komisiją įtraukiamas bent vienas praėjusiais metais nebuvęs komisijoje žmogus.
*
5. Parama kasmet paskirstoma iki kovo pirmos dienos. Paramai skiriama iki 50 proc. tuo metu fonde esančios sumos, bet ne mažiau kaip 1000 eurų. Jei fonde kovo pirmą dieną nėra 2000 eurų, tais metais parama niekam neskiriama. Jei iki kovo pirmos dienos mokytojai nepasiūlo bent penkių kandidatų paramai gauti, tais metais parama niekam neskiriama.
*
6. Informacija apie gavusius paramą skelbiama svetainėje www.burgis.lt ir, esant galimybei, kitose žiniasklaidos priemonėse. Paramos gavėjui ar jo šeimai pageidaujant, kai kurie duomenys (vardas, pavardė, mokykla ir pan.) viešai neskelbiami.
*
7. Tas pats moksleivis paramą gali gauti ne daugiau kaip trejus metus. Suteikta parama ar jos dalis į Fondą gali būti grąžinama tik kaip labdaros indėlis ir tik parama gavusiojo ar jo šeimos iniciatyva.
***
***
***
Mokytojai, siūlykite kandidatus paramai gauti! Pinigų fonde šiuo metu yra, ačiū geriems žmonėms!

patiko(2)