Pakelk akis!

Jūs matote – žmonės slepia akis, nes jiems nejauku dėl to, kas kalbama, rašoma. Žmonės supranta, kad tai veidmainystė, kvailystė, neteisybė ar dar kas nors nepriimtino, bet žmonės bijo Dievo bausmės, bijo aplinkinių reakcijos, bijo skaudžių pasekmių, todėl renkasi kitaip – slepia akis…

*

Mirė daktaras Kazys Bobelis. Gerai žinomas politikas, visuomenės veikėjas. Palaidos Antakalnio kapinėse. Kaip tai ne?! O kur? Amerikoje?! Negali būti! Juk iš emigracijos net palaikus perveža perlaidoti Lietuvoje, o čia gi buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys. Nuleisk akis ir apsimesk, kad viskas gerai…

*

Netrukus Karolis Vojtyla (Karol Józef Wojtyła) jau bus šventasis. Ir dar vienas buvęs popiežius bus šventasis. Nes pirmasis po mirties jau du stebuklus padarė (sukūrė, parodė?), o antrasis – vieną. Bet užteks.

O man senelė kadaise aiškino, kad šventieji yra Dievo pasirenkami, o ne žmonių. Man aiškino, kad niekas, išskyrus Dievą, stebuklų nerodo. Tada aš ir supratau, kad Dievui tarpininkų nereikia. Už tą supratimą Visatos Valdovas man dovanojo laimingą gyvenimą! O tu nuleisk akis ir apsimesk, kad viskas gerai…

*

O viskas prasideda mokykloje. Kaune jau daug katalikiškų mokyklų! O jose mokosi (nesimoko) daug tokių, kurie tiesiog žeidžia katalikiškumo esmę. Bet jų krepšeliai mokykloms reikalingi, o jų tėvai Kaune įtakingi, todėl tu nuleisk akis ir apsimesk, kad viskas gerai…

***

Ne, pakelk akis! Tavo tiesa, net jei tu klysti, turi būti matoma ir girdima!

Atsakymai

Burgis, 2013-10-01 11:16:35

Taigi…

chemikas Rimas, 2013-10-01 15:39:03

aš apsimetu (beveik nebe), kad man tai – dzin. ir iš tikro dzin – per daug gražių žodžių apie mokslo svarbą girdėjau – baigiasi tuo, kad – matoma, girdima, bet – pH (kai kas supras 😉 )

ak, 2013-10-01 16:24:38

O ko Jūs tikitės? Katalikų bažnyčia LR ir pasaulyje dar turi pakankamai daug jėgos – šiaip ar taip, tai seniausia ir turtungiausia mafijos tipo nusikaltėlių organizacija. Tad ir katalikiškas mokyklas finansuoja LR valstybė iš biudžeto ir bažnyčias remontuoja ir kunigams pensijas mokės iš biudžeto ir dar daug ką darys. Negali gi smulki LR valdančių banditėlių mafijėlė mėginti grumtis su stipriausiąja pasaulio mafija…

Adefagija, 2013-10-01 18:35:30

O ką Jūs turite prieš katalikiškas mokyklas?

Man tai, žodis “katalikiškas”, uždeda kažkokį tai kokybės ženklą, garantiją, – kad tai padidintos drausmės ir tvarkos mokyklos.

Jeigu KTUG prioritetai yra paruošti stiprius mokinius pirmiausia tiksliųjų mokslų srityje, tai gal katalikiškos mokyklos ruošia labai humaniškus, dvasingus, moralius Lietuvos piliečius, kurie niekada nevogs, nežudys, nesvetimoteriaus, nesikeiks, nesibučiuos viešoj vietoj ir t.t.

Argi tai blogai?

Ar pykstate dėl krepšelių?

ak, 2013-10-02 08:38:49

O kodėl tos katalikiškos (ir tik katalikiškos) mokyklos finansuojamos iš biudžeto? LR yra devynios oficialios religijos. Kodėl Biržuose nėra valstybės išlaikomos protestantų mokyklos? Antra, kodėl tikybos pamokose brukama tik katalikybė? Man, laisvamaniui iš viso nepriimtina jokia religija, bet aš užjaučiu ramuviečius – jie propaguoja prigimtinį baltų tikėjimą, kuris įdomus bent jau kultūros prasme.

Adefagija, 2013-10-02 12:20:01

Tik istorikas ir gali uždavinėt tokius klausimus.

Taigi, beveik 80% Lietuvos gyventojų save laiko katalikais, todėl ir mokyklos katalikiškos. Nors niekas nedraudžia ir kitoms religinėms bendruomenėm jas steigti…Bet, jeigu, ten susirinks vos keli mokiniai, ar verta išlaikyt tokią mokyklą?

Bažnyčia nuo valstybės atskirta, bet vistiek savo noru daugelis ir vaikus krikštija, ir “šliūbą ima”, ir buvę komunistai laidojasi su bažnyčia.

Tai kas čia kam ką bruka? Mokyklose, vietoj tikybos, galima rinktis etiką. Kame problema?

ak, 2013-10-02 15:12:20

Miela, Adefagija, tu naivi kaip viščiukas. Po dviejų šimtų metų kruvino karo mums įbrukta katalikybė tau atrodo gerai? Raganų laužai tvirtinant tą katalikybę liepsnoję apie šimtą metų? Tau tai atrodo gerai? vėliau bravorai prie bažnyčių, baudžiavos įtvirtinimas – tau atrodo gerai. Tai, kad Smetonos laikais viską lenmdavo tikybos egzaminas – jo neęišlaikęs net į univertsitetą nepatekdavaiu, net ir į aukštesnę klasę nebūdavai keliamas – pagal tave gerai. Bejee šeši milijonai sudegintų raganų kurios buvo kaltos nežinia kuo, tau atrodo gerai? Dar kokie dvidešimt milijonų eretikų, kurie buvo sideginti ir nukankinti tau atrodo gerai? O kur yra dabar sambiai, BARTAI, NOTANGAI SKALVIAI, NADRUVIAI? IR DAR IR DAR – PASISKAITYK ISTORIJĄ – žiauresnio ir daugiau žmonių nužudžiusio žudiko kaip Katalikų bažnyčia, pasaulyje tu nerasi…

A, 2013-10-02 16:01:22

ak, man tada atrodo, kad visas LIETUVIŠKAS mokyklas reikia uždaryti! Ar pagal jus atrodo gerai, kai gyvas mergaites mašinose degina? Ar gerai, kai girtos panelės negali sėdusios į taksi ramiai pas draugus nuvažiuoti neapiplėštos ir nesudaužytos? O kai motinos savo kūdikius kone mirtinai sudaužo – tai pagal jus yra gerai? O gal gerai, kai jaunoji karta padeginėja butus, kuriuose gyvi draugai puotą kelia? Nežinau, kaip jums, bet man toks lietuvių elgesys neatrodo toks, kokio turėtų mokyti mokyklos. O be to, norint baigti mokyklą ir įstoti į universitetą – privaloma išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą. Arba esate naivus kaip varliukas, arba žiaurus kaip įpykęs lokys.

ak, 2013-10-02 18:54:56

Na, nuo visų tamstos išvardintų žiaurumų galima gintis. Be to tai išimtiniai ir neteisėti atvejai – tiesa LR policija gana dažnai nusikaltėlių nesugauna, o sugautus nubaudžia gana švelniai. Bet katalikų bažnyčia žudė milijonus žmonių teisėtai. Ar norėtumėte būti sudegintas ant laužo už tai, kad skaitote bibliją lietuviškai? Jei skaitėte “Legendą apie Ulenšpygelį” tai jo tėvas buvo sidegintas už tai, kad skaitė bibliją flamandų kalba. Po to jį su motina kankino, kad išaiškintų kur jo tėvas slepia pinigus. Ulenšpygelio motina išprotėjo, pats Ulenšpygelis kankinimus ištvėrė ir išėjo pas gezus. Sukilėlius kovojusius prieš katalikų bažnyčia ir ispanų valdžią Niderlanduose. Ar žinai, kad vienas iš raganos požymių buvo tai, kad ji sukelia katalikų vienuoliams nepadorius geismus? Ar norėtum, kad tavo sesuo būtų būtent už tai nukankinta ir sudeginta? Ar skaitei “Raganų kūjį” – inkvizitorių knygą, kur aiškinama kaip išaiškinti ir kankinti raganas? Ar skaitei Bernardo de Saaguno (jis buvo, beje, katalikų vienuolis) išleistą knygą apie tai, kaip ispanijos konkistadorai kankino ir žudė indėnus? Sakykim Kalėdų proga jie sudegino dvyliką indėnų, o tryliktąjį nukryžiavo – tai simbolizavo Kristų ir dvyliką apaštalų. Ispanų kariai manė, kad tai dievui labai patinka. Petro Dusburgiečio kronikoje atvirai rašoma, kaip kryžiuočiai paėmę į nelausvę pagonių žemaičių karį prapjovė jam pilvą, išėmė žarną ir prikalę tą žarną prie stulpo privertė jį eiti ratu. Pasak kronikininko karys ėjo ir nesudejavo iki žarnos neišsivyniojo ir jis krito negyvas. Taigi net nelygink katalikų bažnyčios nužudžiusios ir žiauriausiai nukankinusios dešimtis milijonų žmonių su keliais LR banditėliais, kuriuos net ir aš be vargo nudėčiau. Tiesiog jie dar neužkliuvo nei manęs, nei mano šeimos.

Adefagija, 2013-10-02 20:58:16

Ech, ak – smagios tos jūsų istorijos žinios :DDDDD

“Šeši milijonai sudegintų raganų”, – o iš kur jų tada buvo tiek privisę? O jeigu nebūtų sudegintos, tai kiek jų dabar būtų?

Prapjovė pilvą, išėmė žarną ir prikalę tą žarną prie stulpo privertė žmogų eiti ratu ir, “pasak kronikininko karys ėjo ir nesudejavo iki žarnos neišsivyniojo ir jis krito negyvas”.

Derėtų žinoti, kad prapjovus be nuskausminimo pilvą, žmogų ištiktų skausminis šokas, dėl ko jis prarastų sąmonę. Ką jau čia kalbėti apie ėjimą ir savų žarnų išvyniojimą….

ak, jeigu jūs remiatės tokiomis kronikomis, tai jūs ne istorikas, o pasakų, legendų ir epų žinovas.

Beje, o ko jūs čia taip už tas raganas?

Adefagija, 2013-10-02 21:34:10

ak, aš esu 99% tikra, kad:

  1. esate krikštytas;

  2. mokate “Tėve mūsų” ir “Sveika Marija”;

  3. privestas prie Pirmosios komunijos;

  4. šliūbą ėmėte bažnyčioje;

  5. krikštijote savo vaikus;

  6. dalyvaujate šv. Mišiose, už mirusius savo artimuosius;

  7. po šliūbo, išpažinties daugiau nebuvote;

Nu, kiek nepataikiau?

ak, 2013-10-03 09:30:11

Krikštytas gal ir esu – nežinau. Mažas tada buvau, neprisimenu. Kas yra ta pirmoji komunija – nežinau, maldų irgi manęs niekas nemokė nes augau vaikų namuose. Išpažinties niekada nesu buvęs, santuoką registravome civilinės metrikacijos biure. Vaikus, kad ir kaip keista, leidau pakrikštyti – dukrą slapta nuo manęs pakrikštijo močiutė – aš neprotestavau. O sūnų krikštijo vyskupas Jonas Kauneckas ir aš dalyvavau krikšto apeigose, nes buvo įdomu pasižiūrėti ceremonijos. Be to su gerb. J. Kaunecku nemažai bendravau ir jis man pasirodė įdomus žmogus. Bet dėl to pats nei kataliku nei kokios kitos religijos išpažinėju netapau. Nors esu susipažinęs su visų religijų “žyniais” Telšiuose. Žmona buvo susidomėjusi ramuviečių tikėjimu, tad kokį tuziną kartų kopėme ant Šatrijos deivės Gabijos pagarbinti, Gerai pažįstu Telšių protestantų bažnyčios pastorių, draugavau su keliais Jehovistų bendruomenės nariais. Esu bendravęs ir su pravoslavų cerkvelės popu – ten su žmona kelis kartus ėjome pasiklausyti gražaus giedojimo… Esu buvęs karaimų kinesėje Trakuose bei musulmonų mečetėje Ivjė kaime Baltarusijoje. Taigi apeigų mačiau visokių. O dėl viso kito aš nesu nei už raganas, nei prieš jas. Aš esu tik prieš nekaltų žmonių žudymą. Paskutinė ragana sudeginta berods Ispanijoje 1863 metais už tai, kad turėjo juodą katiną bei dėjo kiaušinius kurie pranašavo ateitį. Vėliau kankinama ji prisipažino turėjusi lytinių santykiu su pačiu Belzebubu ir kartu su šiuo velnių vadu planavusi sunaikinti pasaulį. Beje, tos raganos nebūtinai turėjo būti senos ir bjaurios – viduramžiais Adefagija irgi be jokių abejonių būtų sudeginta jau vien už tai kad vaikšto su trumpu sijonėliu, sekmadieniais neina į bažnyčią, bei sukelia vyrams nepadorius geismus. Beje, kankinama inkvizitorių ji būtų prisipažinusi viską – sakykim, kad per naktį ant Šatrijos kalno pasimylėjo su septyniais milijonais velnių ir t.t. Beje, daugybė raganų buvo sudeginta Žemaitijoje ir Lietuvoje – paskaityk knyga J. Jurginio “Raganų deginimo šimtmetis Lietuvoje”. Tie šeši milijonai nukankintų moterų Vakarų Europoje – skaičius labai apytikslis. Per kelis šimtmečius, jų nužudyta žymiai daugiau. Taigi joks gestapas, joks NKVD, joks Čingischanas ar Timūras šlubasis tiek žmonių nenužudė, kiek nužudė Katalikų bažnyčia. Ją ne tik aš bet ir toks amerikiečių autorius parašęs knygą apie mirtį, kankinimus ir žudymą įvardija didžiausiu ir žiauriausiu žudiku pasaulyje.

Adefagija, 2013-10-03 10:32:00

Ak, jūs nušvietėte tik tamsiąją krikščionybės pusę, o kur geroji? Krikščionybė laikoma vienu iš veiksnių, formavusiu Vakarų civilizaciją. Lietuvoje taipogi, šviesiausi žmonės pradžioje buvo kunigai: Donelaitis, Vaižgantas, Valančius, Strazdas, Maironis…. Taip, kad drąsiai galim sakyti, – krikščionybė mums atnešė šviesą.

O dėl tų juodų darbų, tai religiją reikėtų laikyti tam tikra ideologija, o ideologijos įtvirtinimas žmonijoje, be aukų niekada neapsiėjo. Kentėjo ir patys krikščionys – kiek jų nužudyta ir dabar žudoma dėl tikėjimo!

O ar kitokie tikėjimai yra pranašesni? Tarkim, jeigu būtų mūsų protėvai atsparesni ir būtų išlaikę pagonybę, kuo tai geriau? Gal, kad su vaidilutėm galėtumėt šokti apie laužą? Tai tam yra Joninės -Lygiadienio, kūpolinės, Rasos šventė, kuri padaryta valstybine. Žinoma, ir pagonybė dabar būtų sumoderninta, bet vistiek būtume puslaukiniai, nes pagoniai garbino gamtos jėgas, o krikščionys savo Dievui suteikė žmogiškąjį pavidalą. Tik jau nesakykite, kad galima apsieiti visai be jokio tikėjimo. Ne, negalima!

ak, 2013-10-03 17:36:35

Na, siūlyčiau tau Adefagija, tapti musulmone ir išpažinti Islamą. Gana nuosaiki, Azijai pritaikyta krikščionybės forma. (Mahometas savo Alachą ir koraną kūrė pagal bibliją ir krikščionių dievo pavyzdį) ir beveik nieko nežudė, nors dabar ir vadinami teroristais… O dėl prigimtinių tikėjimų galiu pasakyti, kad japonai, kurie išsugojo šintoizmą visai netapo nei laukine, nei nekultūringa tauta – priešingai jų kultūra unikali ir nepaprastai puiki.O japonai iki šiol yra pagonys, ir visai dėl tos savo pagonybės nepergyvena.Keista – jie dievo vardu nieko nedegino nekankino ir nežudė, raganų nemedžiojo, bet vis dėl to sukūrė unikalią ir nuostabią kultūrą – kaip tai paaiškinsi?

ak, 2013-10-03 17:50:55

O tavo išvardinti Lietuvių šviesuoliai, kaip ir Kopernikas ar Džordanas Bruno buvo tiesiog šviesūs ir išsilavinę žmonės, beje valstiečio sūnui tapti išsilavinusiu ir tebuvo galima baigus kunigų seminariją ir ne tik Lietuvoje. Bruno tapo vienuoliu nes tik taip galėjo patekti į universitetą ir studijuoti astronomiją. Tik vienuolyno bibliotekoje jis rado uždraustas Koperniko knygas (Kopernikas buvo, beje, kanauninkas – tai gana aukšto rango katalikų dvasininkas)Jo biografijoje rašoma, kad jis buvo laisvamanis ir nekentė katalikybės. Popiežius ne taip seniai atsiprašė bažnyčios vardu, dėl jo sudeginimo. Beje Bruno buvo nepaprastai tvirtos valios, kaip ir tas Dusburgiečio kronikoje aprašytas žemaičių karys nes ištvėrė inkvizicijos kankinimus ir neatsižadėjo savo mokymo – jei pasiskaitysi kaip inkvizitoriai kankino žmones, tai suprasi, kad ištverti tuos kankinimus galėjo tik labai retas ir labai tvirtos valios žmogus.

Ir dar pridursiu, kad dėl tikėjimo žmonių niekada nežudė budistai, šintoistai, induistai, Lao Dzė pasekėjai ir konfucionistai. Taigi šiuo požiūriu jų tikėjimai žymiai kultūringesni už krikščionybę, katalikybę ar išsigimusią katalikybės formą – islamą.

Adefagija, 2013-10-03 18:43:35

ak, su Tamsta diskutuočiau ir diskutuočiau…..

Bet vistiek BOBOS valdo pasaulį !

O visa kita Vyrai, kiek leisim, tiek turėsit :DDDDDDDDDDDDD, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)))))))))))))))

:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/seimo-pirmininke-l-grauziniene-eisiu-su-vyrais-isgerti-kavos.d?id=62951032