Prieš egzaminą ir po egzamino…

Laukiame, laukiame finalo! Bet va – tokia analogija lenda į galvą: ką pasakysite, jei praloš? Jei praloš ir dar bus aišku, kad žaidė prastai?

*

Prisiminkite savo vaikų abitūros egzaminus! Prieš egzaminą – didžiulės (dažnai nepagrįstos…) viltys! Po egzamino, sužinojus apie nekokį rezultatą, – nebylūs arba atviri kaltinimai „žaidėjui“… Palaukite, palaukite! Juk prieš egzaminą jis buvo šaunuolis, gudruolis, geriausias, mieliausias! Vienas egzaminas pakeitė jūsų nuomonę į priešingą? Jūs to niekada nepripažinsite, bet taip jau yra.

*

Taigi dabar Lietuvos krepšinio rinktinė yra vos ne stebuklas, išniręs iš pragaro gelmių (ten jau buvo beveik viską pralaimėjusi…). Ir treneris yra pats gudriausias, geriausias, parengęs žaidėjus lemiamam šturmui, neišbarstęs visko pakeliui į finalą. O kaip sakysite prieš pusiaunaktį, jei (ne, ne, ne, taip nebus!…) komanda pralaimės? Kaip tai pralaimės!? Taigi laimės „sidabrą“! Bet daugelio veidai (vos neparašiau – snukiai…) bus tokie, lyg komanda būtų pralaimėjusi. Kaip tas abiturientas, gavęs ne 100, o 95…

Atsakymai

Burgis, 2013-09-22 20:48:23

Ištversime?…

sonata, 2013-09-22 21:21:59

Galioja aksioma -jei laimės, tai “laimėjom mes”, jei pralaimės, tai “jie”. Ciniška? Tiesiog ilgametis stebėjimas.

Adefagija, 2013-09-23 06:03:12

Atsikėliau pasididžiuot, bet pasirodo prakišom 🙁

Tai einu dar prigult 🙂

Nėr to blogo, kad neišeitų į gera.

Adefagija, 2013-09-23 22:56:39

Kadangi šiandien visą dieną buvau numačius didžiuotis, tai atliko laiko ir dėl to prirašiau tiek daug komentarų. O visdėlto, kodėl pralošėme prancūzams? Internetas ūžia, kad nematė jokių prancūzų, o lietuvių komandai teko lošti su Afrikos negrais, kurie, savaime suprantama, ir šoklesni, ir taiklesni. Gal ir yra dalis tiesos, tokiuose komentaruose, kuriuos žinovai išvadino rasistiniais, bet tikrai ne dėl to.

Pagrindinė pralošimo priežastis yra HIMNAS. Palyginkite prancūzų „Marselietę“ ir lietuvių „Tautinė giesmė“. Apačioje įdėsiu žodžius,- manau komentarai nereikalingi. Mes tikra rypautojų tauta.

Adefagija, 2013-09-23 22:57:20

Tautiška giesmė

Lietuva, Tėvyne mūsų,

Tu didvyrių žeme,

Iš praeities Tavo sūnūs

Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina

Vien takais dorybės,

Tegul dirba Tavo naudai

Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj

Tamsumas prašalina,

Ir šviesa, ir tiesa

Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos

Dega mūsų širdyse,

Vardan tos Lietuvos

Vienybė težydi!

Adefagija, 2013-09-23 22:58:18

Marselietė

Pakilkime vaikai Tėvynės,

Diena šlovės išaušo.

Prieš mus tirono baisenybės

Pakilo vėliava su dėmėm kraujo.

Ar girdite ten savo laukuose

Maurojančius kraugerius karius?

Išplėš jie tai, kas rankose,

Sunaikins jūsų žmonas, kūdikius.

Priedainis

Prie ginklo, piliečiai!

Formuokite būrius!

Pirmyn, pirmyn.

Ir kraujas nešvarus

tegirdys žemę mūs.

Priedainis

Nejaugi svetimos kahortos

Valdys gimtuosiuose namuos!

Ir parsidavėlių falangos

Paliks mūs motinų vaikus kraujuos!

O Dieve! Rankom surakintom

Mes jungą vilktumėm sunkiai,

O mūs likimų šeimininkais

Pataptų bjaurūs despotai!

Priedainis

Drebėkite, tironai, išdavikai,

Drebėkite, jūs – gėda mūs!

O jūs sumanymus tėvažudiškus,

Įvertinsim – nė vienas neprasprūs.

Prieš jus kiekvienas širdyje karys,

Su tuo didvyriškai kovos ir net jei kris,

Jums priešų Prancūzija vėlei prigimdys,

Prieš jus pasaulis visas šis.

Priedainis

Kariai, prancūzai kilniadvasiai,

Kovon nepulkite aklai!

Tiems gailestį parodykite drąsiai,

Prieš mus kas ginklą kels priverstinai.

Bet despotas mūs kraugerys, kaip kad

Ir jo draugužių šunauja

Kaip plėšrūs tigrai sudraskys

Gimtosios motinos krūtinę: Tad

Priedainis

Aktyviai mes gyvent pradėsim,

Nors mūsų protėvių nubus.

Be palaikų dar ten atrasim

Senų dorybių pėdsakus.

Nepavydėdami sau savojo buvimo,

Kitaip nei vietos brolių karstuose,

Atkeršysim už jųjų išėjimą

Arba jais drąsiai seksime.

Priedainis

Tėvynės meile karūnuota,

Sustiprink mūs kerštingąsias rankas!

O Laisve, Laisve išsvajota!

Padėk nenorintiems tavęs prarast! (bis)

Po mūsų vėliavom sustoki

Ir pergalė tau šauniai atsilieps!

Mirštantys priešai sudrebės

Sulaukę tavo triumfo, mūs šlovės.

(M.Černiausko vertimas)

ak, 2013-09-24 14:36:58

Taigi, prancūzai žino už kokią laivę kovojo tada prieš visą pasaulį. Na o dabar? Jie eilinė ES valstybėlė ir bijo čigonus ištremti…