Retro: dėl absurdiškų raštų

Šiandien šluoju savo kompiuterį. Radau 2005 01 22 rašytą raštą. Net pats nustebau, koks tuo metu buvau karštas ir protingas! Nes nuo to laiko Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (ar dar tokia yra?) į gimnaziją neatsiuntė jokio rašto. O juk būtume pražuvę… Paskaitykite. Jei aš turėjau kantrybės tokį ilgą raštą parašyti, tai gal jūs turėsite kantrybės perskaityti? Labai nesmerkite, dabar tokių ilgų raštų jau neberašau…

***

Prie visų Lietuvos švietimo sistemą žlugdančių institucijų vis aktyviau prisideda Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI). Pernelyg laisvai interpretuodama Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (toliau – DAĮ), tenkindama savo, o ne valstybės poreikius, VDAI Viešajai įstaigai Kauno technologijos universiteto gimnazijai (toliau – KTUG) vieną po kito siunčia raštus, kurių turinys pavojingai priartėjo prie šantažo ribos. Mes nebegalime dirbti, mes turime gintis.

*

Kaip KTUG direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymo 4 str., Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 1 str. (1 ir 4), 27 str. (1), 28 str. (1,3,6), 32 str. (1), Kauno technologijos universiteto gimnazijos Nuostatų (pridedami) 23.3, 25.1, 26.3, 27.1, 28.5, 28.6, 59 teiginiais, ir kaip „Lietuvos ryto“ žurnalo „Kompiuterija – PC World“ vyr. redaktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo 3str. (3), 6 str. (1), 12 str. (1) teiginiais, prašau išsamiai ir aiškiai atsakyti į šiuos klausimus.

*

  1. Kas VDAI direktoriui suteikė teisę reikalauti iš KTUG užpildyti 2003 06 18 įsakymu Nr. 1T-61 patvirtintą septynių puslapių (!) „Pranešimą dėl išankstinės patikros“? Kuris KTUG, kurioje mokosi 286 moksleiviai, darbuotojas turėjo užpildyti tą formą? Kuriuo laiku? Kas už tai turėjo užmokėti? Darbo įstatymo kodeksas nepakeistas, raštvedės, gaunančios 700 litų mėnesinį atlyginimą, pareiginė instrukcija nepakeista.

*

  1. Koks yra tą formą parengusio VDAI darbuotojo išsilavinimas, kvalifikacija, atlyginimas? Kokiam darbuotojui (išsilavinimas, kvalifikacija, atlyginimas) parengta ši forma? Kodėl klausdamas apie teisinį pagrindą (3.2), VDAI darbuotojas duoda nuorodą į DAĮ, lyg pats jo nežinotų?

*

  1. Kodėl ši forma buvo adresuota duomenų tvarkytojui KTUG, o ne duomenų sistemos kūrėjui ir diegėjui, nors dauguma „Pranešimo“ klausimų (4, 5.1.1, 5.1.4, 12, 14.1-14.8) privalo būti pateikti būtent sistemos kūrėjams? Ar VDAI yra susipažinusi su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2002 06 28 įsakymu Nr. 1208 dėl „Lietuvos moksleivių / studentų duomenų bazių laikinųjų nuostatų“? Jei susipažinusi, tai kodėl „Pranešime“ vėl klausia (4, 5.1.1, 12, 14.1-14.8), nors „Nuostatuose“ jau atsakyta?

*

  1. Prašome pateikti bent vieną pavyzdį iš verslo srities, kad informacinė sistema būtų įdiegta ir tvarkoma, nors bendrovei ji nenaudinga. Ką VDAI padarė, kad švietimo įstaigoms nebūtų primetama netikusi duomenų tvarkymo, apsaugos ir panaudojimo sistema?

*

  1. Gydytojas mato ir liečia intymiausias narkoze užmigdyto ir pasipriešinti negalinčio žmogaus kūno vietas. Kunigas išklauso intymiausius žmogaus gyvenimo epizodus. Kodėl VDAI nutarė ( tai akivaizdu iš DAĮ interpretacijos „Pranešime“ ir VDAI 2005 01 06 rašto Nr. 2R-48(2-6) „Dėl išankstinės patikros“ – toliau RA), kad 12 metų žmogaus kūną ir sielą formuojants mokytojas ką nors apie savo ugdytinį gali sužinoti tik visų, įskaitant VDAI, pasiklausęs, ar gali tai sužinoti? Ar gali mokytojas, moksleiviui susižeidus, paklausti to moksleivio jo tėvų darbovietės, namų, mobiliojo telefono numerio? Ar gali mokytojas, moksleiviui netikėtai nualpus, paklausti jo klasės draugų apie galimas nualpusiojo ligas, „ypatingus asmens duomenis“ (RA)? Kaip VDAI interpretuoja DAĮ 5 str. (1.3, 1.4 ir ypač 2.3)?

*

  1. Duomenų apsaugos požiūriu visi KTUG bendrijos nariai (moksleiviai, mokytojai, valytojos, budėtojai, raštvedė, buhalterė, direktorius) yra lygūs, lygesnių nėra. Tai įteisinta KTUG direktoriaus, įkūrusio šią mokyklą, valia (nerašytine forma). Remdamasis KTUG Nuostatų 37 str. „Gimnazijai vadovauja direktorius“, pasikliaudamas 15 metų vadovavimo KTUG patirtimi, pabrėždamas, kad KTUG pirmauja Lietuvoje tarp švietimo įstaigų daugeliu parametrų, direktorius nekuria, neaprašo ir nedemonstruoja „saugumo priemonių“ ( „Pranešimo“ 14.1-14.9). Kokių VDAI turi įrodymų, kad toks vadovavimas yra kenksmingesnis už VDAI veiklą? Kurį konkrečiai DAĮ straipsnį direktorius pažeidžia? Jei to straipsnio pažeidimas nesukelia neigiamų pasekmių, ką VDAI padarė (pasiūlė DAĮ pataisas, kreipėsi į Vyriausybę ir pan.), kad tas straipsnis ar jį interpretuojantys poįstatyminiai aktai būtų pakeisti?

*

  1. VDAI direktorės 2004 01 13 įsakymu Nr. 1T-7 patvirtinti „Reikalavimai duomenų apsaugos priemonių aprašui“ numato (7 p.), kad „Pasikeitusius aprašo duomenis duomenų valdytojas privalo pateikti VDAI kasmet iki sausio 31 dienos“. Kokiais teisės aktais rėmėsi direktorė, pateikdama šį reikalavimą? Kodėl kasmet, o ne kas mėnesį? Kaip tai suderinta su reikalavimu, kad KTUG kasmet turi pateikti informaciją Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos metrologijos inspekcijai, Valstybinei darbo inspekcijai, Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai, Valstybinei kalbos inspekcijai, Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai, Nepilnamečių reikalų inspekcijai?

*

  1. Kaip RA kūrėja VDAI darbuotoja B. Jurgelevičienė ir RA pasirašiusi VDAI direktorė Ona Jakštaitė nepastebėjo, kad DAĮ 5 str. (1.3, 1.2, 1.4 ir ypač 2.3) atsako į RA p.p. 1, 2, 5 ir iš dalies 7 p. klausimus? Gal VDAI nežino, kad moksleiviai ir jų tėvai laisvanoriškai renkasi KTUG ir įstodami pasirašo prašymą, kuriame pasakyta: „Su gimnazijos taisyklėmis susipažinau ir pasižadu jų laikytis“, o KTUG moksleivių taisyklėse parašyta: „Pagrindinė taisyklė – žinoti taisykles“? Gimnazijoje nėra ir nebus reikalavimo aprašinėti visa, kas leidžiama, pasakoma ir parašoma tik tai, kas draudžiama. Be to, KTUG laikomasi sveiko proto, moralės, etikos, etiketo ir kitų per tūkstantmečius prigijusių nuostatų. Ruošusieji RA apie tai negalvojo.

*

  1. Atsakydamas į RA klausimą dėl duomenų subjekto teisės (6 p.) pabrėžiu, kad duomenų subjektas turi tokią teisę ne todėl, kad ją numato DAĮ 19 straipsnis, o todėl DAĮ 19 straipsnis numato tokią teisę, kad tai yra visuotinė ir prigimtinė duomenų subjekto teisė. Bent jau KTU gimnazijoje. Matematinį išsilavinimą turinčiai VDAI direktorei gerai žinomas priežasties ir pasekmės santykis.

*

  1. Atsakydamas į RA klausimą dėl kitų duomenų subjekto teisių, turėčiau pakartoti 9 atsakymą.

*

Nuoširdžiai tikiu, kad VDAI atidžiai perskaitys mano klausimus, atsiųs trumpą, konkretų atsakymą, suteikiantį viltį, kad galėsime užsiimti savo prasmingu tiesioginiu darbu, o ne keistis tokia akivaizdžiai biurokratiška rašliava, kaip ši.

*

Bronislovas Burgis

Atsakymai

Burgis, 2011-09-08 09:59:14

Įvertinkite…

Vaiva, 2011-09-08 10:18:57

Įdomu būtų sužinot, kokį atsakymą gavote?

Burgis, 2011-09-08 10:45:05

Vaivai: jokio atsakymo negavau! Ar bent jau nepamenu… Esu parašęs ne vieną panašų raštą, po kurio biurokratai „atsikabina“. Toks ir yra mano rašymų tikslas.

Marius A., 2011-09-08 15:31:47

Beprotiškai fantastiškai nepakartojamai !!!

Ploju atsistojęs 😉

Ignas, 2011-09-08 21:22:34

Na ir kliedesiai…

Burgis, 2011-09-08 22:07:17

Ignui: taip, pritariu, kliedesiai. Bet kaip gerai veikia! Jūs be reikalo neskaitėte čia mano skelbto anekdoto apie beždžionę, plaunančią apelsino žievelę…

Povilas, 2011-09-08 22:26:45

Aukštasis pilotažas… Bravo !

Prizas už punktą nr 9.

Marius A., 2011-09-08 23:18:18

Ignai, čia, deja, ne kliedesiai. Čia yra tipiški biurokratiniai raštai (mačiau tokių dešimtis, laimei, kad ne šimtus), kurio penkios eilutės pasiremia 3 skirtingų dokumentų 8 punktais, ir bendroje sumoje tu žiūri į tokį dokumentą… Ir tave anksčiau ar vėliau apima neviltis, kad dienų dienas sugaiši aiškindamasis, ką tau reikia padaryti dėl ataskaitos, vietoje to, kad dirbtum savo tiesioginį darbą.

Tačiau kai biurokrata gauna į savo raštą triskart didesnį ir dar labiau besiremiantį paragrafais – tada arba būna ambicijų karas arba einama ieškoti lengvesnio grobio 😉

Beje – gamtoje yra taip pat. Gyvūnas rado grobį ir jį doroja – atėjęs kitas plėšrūnas rodo savo dantis ir pretenduoja į grobį. Jei savininkas iššieps 3x didesnes iltis – ok, antrasis aiškiai supranta klaidą, atsitraukia ir eina ieškoti tokios aukos, kuriai jo dantys vistik įspūdį padarys 😉

Taip ir čia įvyko…

Burgis, 2011-09-09 08:12:49

Mariui A. ir kt.: ačiū, Mariau, Jūs labai tiksliai išaiškinote tokias dvikovas! Labai tiksliai!

Vėlesniems lankytojams priminsiu dar pavojingesnę istoriją. Antraisiais ar trečiaisiais gimnazijos darbo metais ministerija atsiuntė trijų žmonių komisiją. Komisija parašė trijų puslapių juodą juodą ataskaitą. Supratau, kad gimnazijos egzistencija pakibo ant plonyčio plaukelio…

Tada ilgai ir kruopščiai rašiau 16 puslapių atsakymą. Ir tik todėl gimnazija veikia iki šiol! O tos komisijos vadovas netrukus neteko darbo ministerijoje.

Kaip ir tie trys valdininkai, sukūrę 111 puslapių vadovų atestacijos nuostatus…

*

Jaunieji mano draugai! „Kodėl prieš juodą laiko tironiją, kol jaunas tu, kovoti nedrįsti?“ (F.Šileris, atrodo…)

nijole, 2011-09-09 11:19:49

Liuks raštas! Reikėtų, kad visos tos inspekcijos, komisijos ir panašūs dariniai dažniau tokius raštus gautų…

Regina, 2011-09-11 10:23:02

Gal tokį raštą galite surašyti ir dėl lituanistų problemų? Jau dabar plika akimi matyti, kad 2013 m. egzamino programoje pažeistos mokinių teisės, nepaisoma įstatymų: 1. Gebėjimo remtis NURODYTA literatūra nėra vidurinio ugdymo programoje, todėl šio gebėjimo specifikos neaprašo jokia metodika, nėra (ir nebus)nė užuominos vadovėliuose. O juk galioja nuostata tikrinti tai, ko mokome, o mokome to, kas yra vidurinio ugdymo programoje. 2. Visi reikalavimai, visi pavyzdžiai ir metodikos turi būti žinomi 2 metai iki egzamino (atrodo, ši nuostata yra ŠĮ). UPC atsakė, kad jie dar tik ruošiasi rimtam darbui, patvirtino viešai, kad dar nieko neturi, net pavyzdžių. Vadinasi, 2012 m. naujojo egzamino būti negali, juo labiau kad ir vadovėlių bei chrestomatijų mokyklos DAR neturi, net jei užsakė. Dveji metai bus tik 2012 m. spalį ar vėliau, o ne gegužės mėn. Nemanau, kad jūsų lituanistės pajėgtų paneigti šias nuostatas…